Oznámení člověka o možném protiprávním jednání = whistleblowing

Chráněné osoby tzv. oznamovatelé jsou fyzické osoby, které učiní oznámení o možném protiprávním jednání jiných osob, o kterém se dozví v souvislosti s jejich prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatel může podat oznámení prostřednictvím:

  1. vnitřního oznamovacího systému Železáren Štěpánov spol. s r.o.
    Elektronické podání na e-mailovou adresu oznameni@zelezarny.cz
    Telefonní hovor nebo nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 724 150 682
  2. prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti

Protiprávním jednáním, o němž může oznamovatel učinit oznámení, je:

  • jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, nebo
  • jednání porušující právní předpis nebo předpis EU upravující určité oblasti:
    • zadávání veřejných zakázek, finanční oblast – čerpání evropských dotací, daňové záležitosti, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, bezpečnost a soulad výrobků s předpisy, bezpečnost dopravy, ochrana životního prostředí, jaderná bezpečnost, veřejné zdraví, ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů apod.

Směrnice “Ochrana oznamovatelů” ke stažení [PDF].